Anleggsbidrag

Nettselskapene skal fastsette anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Hovedprinsippet er at investeringer i nettet som utløses av kunde, betales av kunden som utløser investeringen.

Beregning

  • Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.
  • Faktiske anleggskostnader legges til grunn for beregningen.
  • Nettselskap er ansvarlig for tilknytning frem til klemme på husvegg eller inntak i grunnmur og er dermed ansvarlig for grave- og grunnarbeider.

Fakturering

Anleggsbidraget blir fakturert når de reelle kostnadene med utbyggingen foreligger og er uten merverdiavgift.

Eierskap, drift og vedlikehold

Selv om anlegget er finansiert med anleggsbidrag, vil anlegget være SuNett sin eiendom. SuNett har full disposisjonsrett over dette og vil bære alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for anlegget.

Mer informasjon om anleggsbidrag

Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (www.nve.no) som har bestemt reglene for anleggsbidrag. Eventuell uenighet knyttet til anleggsbidrag kan løses via Elklagenemda eller domstolene.